دانش و فناوری
  6 ماه قبل
 332 نمایش
 mipcctv.com
انتقال تصویر از ﻃﺮﯾﻖ p2p ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن ﺑﻮده و ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﮏوﯾﮋن ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روي ﯾﮏ اﮐﺎﻧﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﮐﺎﻧﺖ روي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﺮ روي اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه را روي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﮑﻦ ﺳﺮﯾﺎل دﺳﺘﮕﺎه، ﺑﺎ ﭘﯿﻐﺎم: The Device has been added by another user ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ، ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ

برای نظر دادن لطفا وارد سایت شوید

اگر تا کنون عضو نشده اید ، با لینک عضویت ثبت نام کنید

رفتن به صفحه ورود

 0 نظر